A Xunta declara catro novas áreas de rehabilitación integral en Vigo, que se converte así no segundo concello de Galicia con máis figuras desde tipo

As novas ARI son as de Espiñeiro-Teis, Beiramar, San Roque e San Pablo, que recibirán unha inxecciónde fondos públicos dun máximo de 20,9 M€
En canto ás catro áreas declaradas con anterioridade,  as de conxunto  histórico,  Bouzas,
Santa Clara e rúas Bueu-Moaña, xa se recuperaron ata o momento 1.413 vivendas grazas a uninvestimento de 8,13 M€
O obxectivo é seguir avanzando na dinamización das oito ARI de Vigo, onde está previsto
rehabilitar en total outras 1.448 vivendas nos vindeiros anos
A convocatoria de 2021 para o reparto de financiamento  entre todas as ARI existentes en
Galicia publicarase este mes por un importe global de 5,41 M€

A Xunta  de Galicia  acaba de declarar  catro  novas  áreas de rehabilitación integral (ARI) no concello de Vigo, que suma  deste xeito  un total  de oito  e se converte  no segundo  municipio galego  con máis  figuras   deste  tipo,   tan  só  por  detrás  da  Coruña,  que  ten  10.  Trátanse concretamente dasARI de Espiñeiro-Teis,  Beiramar,  San Roque e San Pablo, ámbitos  en que se aspira a mobilizar uninvestimento de máis de 33,2 millóns de euros, dos cales 20,9 millóns procederían  de achegas públicas.

Segundo  o informe presentado  esta mañá ante o Consello da Xunta, esta é a contía que, como máximo,poderán  captar as catro novas ARI da cidade olívica para financiar  actuacións  de rehabilitación envivendas,  así como  obras  de urbanización ou  reurbanización destinadas  a mellorar os espazospúblicos  e de uso común de cada un destes ámbitos.

Cómpre  lembrar  que a figura  da área de rehabilitación integral se creou en 1996 ao abeiro do Plan  estatal  de  vivenda   como  un  ámbito   de  intervención delimitado  no  que  se  prevé  a rehabilitaciónde edificios  e de vivendas  por  iniciativa dos seus propietarios, a execución  de obras de urbanizaciónou reurbanización de espazos públicos  por parte dos concellos  e, de ser o caso, a construción deedificios  ou vivendas que substitúan a outros  demolidos.

Con este obxectivo, a principios de 2021 o Concello  de Vigo  enviou  ao Instituto Galego  da Vivenda  e Solo,  dependente  da Consellería  de Medio  Ambiente, Territorio e Vivenda,  a súa solicitude para adeclaración de catro novas ARI, que se sumarían  ás catro xa existentes.  Así, cómpre  lembrar  que en1997 foi declarada a primeira figura  deste tipo na cidade olívica: a ARI do conxunto histórico; en 2003aprobouse  a de Bouzas; e no ano 2015 sumáronse  as de Santa Clara e a das Rúas Bueu-Moaña.

Desde entón, Vigo recibiu  unha asignación  total de 16,1 millóns de euros para a realización  de actuacións  de rehabilitación nestes catro ámbitos.  O balance provisional ata o momento é de 1.413 vivendas  rehabilitadas grazas a un investimento de 8,1 millóns de euros procedentes  de fondos  públicos,  aínda  que  está  prevista   a  rehabilitación  doutras   641  vivendas   grazas  a achegas pendentes de executar.

Unha  vez recibido  o visto  e prace do Consello  da Xunta,  Vigo  conta  xa con catro  novas  ARI que,  segundo   as  estimacións  incluídas   na  propia   solicitude,  abranguen   un  total   de  807 vivendas.   Partindo   desta  cifra  e  tendo  en  conta  os  importes  máximos  das  axudas  para rehabilitación,calcúlase que Vigo podería  recibir  os citados  20,9 millóns de euros en achegas públicas para investirna súa recuperación, así como en obras de urbanización da contorna.

En  definitiva,  sumando   todos  os  inmobles  incluídos   nas  oito   ARI  viguesas,  tanto  os  xa rehabilitados (1.413) como aqueles nos que aínda non se interveu  (1.448), a previsión é que se poidan chegar a recuperar para usos residenciais  un total de case 2.900 vivendas.

Características das novas ARI

En canto ás características  particulares das catro novas ARI de Vigo, cómpre  subliñar  que a de Espiñeiro-Teis  é a que ten un maior  potencial  desde o punto  de vista da rehabilitación xa que concentra  386 vivendas  agrupadas  en 30 edificios  e cunha  poboación de 599 habitantes. En canto  á  nova  ARI  de  Beiramar,   concéntrase   entre  os  números   145  e  157  da  Avenida   de Beiramar,  contacon 70 vivendas en sete edificios  e ten, en total, 137 veciños.

A área declarada  en San Roque é a máis extensa, cunha superficie  de algo máis de 27.000 m2 divididaentre  dúas zonas: unha  conformada polas  vivendas  da rúa  Emilia  Pardo  Bazán e a outra,  polas  queestán máis próximas ao Pazo de San Roque. Neste ámbito  hai identificadas 271 vivendas e 133 habitantes.  Por último, a ARI de San Pablo está integrada  polas vivendas do grupo  sindical  do mesmo  nome,  un total  de 80, e esténdese por unha superficie  de algo máis de 4.000 m2  na que viven 164 veciños.

Así, sumando  todas as novas ARI, estariamos  a falar dunha superficie  de actuación  de preto de 55.000 m2 e na que viven ao redor dun milleiro de persoas.

Outras actuacións de rehabilitación en Vigo

Ademais  dos fondos  destinados a dinamizar  e recuperar  con fins residencias  as ARI declaradas nacidade,  a Xunta  tamén  leva anos traballando na rehabilitación do  seu casco histórico. A través doConsorcio  Casco Vello de Vigo, no que o IGVS participa co 90% do capital, o balance de vivendas  recuperadas  ascende  a un  total  de 111 e actualmente ten  varias  actuacións  en execución.

Do mesmo  xeito, Vigo tamén forma  parte de dúas ARI de carácter supramunicipal, polo que se podebeneficiar  dos investimentos reservados  para intervir sobre elas. Concretamente, está incluído  na de IllasAtlánticas,  xa que as Cíes pertencen  ao seu termo  municipal, e tamén  na ARI dos Camiños, xa que oPortugués pola Costa atravesa este concello.

76 en toda Galicia e tres supramunicipais

Tendo  en  conta  as  novas  declaracións autorizadas   hoxe  polo  Consello  da  Xunta  —hoxe declarouse  tamén  unha en Ponteareas—, Galicia ten xa 76 áreas de rehabilitación integral de xestiónlocal e tres máis de carácter supramunicipal, xestionadas  directamente polo IGVS.

O importe máximo das subvencións que poden  percibir os propietarios de inmobles nestes ámbitos  éde 24.000 euros por vivenda,  aínda que son compatibles con outras, como a liña de axudas pararehabilitación enerxética  do IGVS, aberta ata o 31 de xullo  e dotada de 8,5 millóns de euros.  Asímesmo,  os concellos  con  algunha  ARI tamén  poderán  recibir  axudas  directas para financiar  obras  de urbanización en espazos públicos, condicionadas á rehabilitación de vivendas e por un máximo de2.000 euros por cada inmoble rehabilitado.

A  convocatoria  de  2021  para   a  repartición  de  financiamento  entre   todas   as  áreas  de rehabilitación integral existentes  publicarase este mes de maio  por un importe global  de 5,41 millóns deeuros. Deste xeito,  cando saia, o Concello  de Vigo xa poderá  solicitar  fondos  para calquera das súasoito ARI.