A Xunta dá un paso máis para impulsar o Campus do Mar na ETEA coa aprobación do proxecto do ámbito promovido polo CSIC

O chamado PS-2, o terceiro que recibe o visto e prace do Consello nos últimos sete meses,ordena e detalla unha área de ao redor de 16.000 metros cadrados destinada a albergar asnovas instalacións do Instituto de Investigacións Mariñas
Entre  as  principais  actuacións  previstas  co  fin  de  acondicionar  este  espazo e adaptaloaos seus futuros usos cómpre subliñar o mantemento  e rehabilitación  de catro dos edificiosexistentes, escollidos polo seu valor patrimonial,  e a demolición doutros catro de escasaentidade, para facilitar a nova ordenación prevista
O obxectivo  final  é implantar  un  proxecto  estratéxico  para  Galicia, chamado  a converterse nun referente en materia de investigación e innovación no eido mariño, aumentar  o atractivo  público  do  espazo como  elemento  que  revitalice  o barrio viguésde Teis-A Guía e garantir a integración do conxunto nos valores da contorna
En canto aos outros cinco proxectos previstos para desenvolver o Campus do Mar, un estáen trámite (PS-3), dous foron aprobados (PS-1 e PS-6), outro xa se executou (PS-5) e o quedepende do Concello de Vigo (PS-4) non iniciou o trámite ambiental

O Consello da Xunta aprobou  definitivamente o Proxecto sectorial  da área científico tecnolóxica 1(PS-2) do futuro  Campus do Mar en Vigo. Con este acordo dáse un paso importante para seguiravanzando no impulso e desenvolvemento deste ambicioso complexo especializado  en  investigaciónmariña  nos  terreos  que  ocupaba  a antiga Escola de Transmisións e Electricidade  da Armada(ETEA).

A  decisión   permitirá  desenvolver unha  superficie   de  algo  máis  de  16.000  metros cadrados destinada   a  acoller  as  novas  instalacións  do  Instituto  de  Investigacións Mariñas,   dependente    do   Centro   Superior    de   Investigacións   Científicas   (CSIC), organismo que,precisamente, actúa como promotor deste ámbito.

Cómpre lembrar  que, debido  ao seu carácter estratéxico  para o conxunto de Galicia, o Campus Científico-Tecnolóxico do Mar foi declarado de incidencia  supramunicipal e en 2012 aprobouse   o  Plan  sectorial  de  ordenación territorial  deste,  como  instrumento encargado defixar as condicións particulares para o seu futuro  desenvolvemento.

En total e ata o momento, a Xunta de Galicia xa leva executado un investimento de 7,7 millóns  de   euros   en   actuacións   relacionadas    cos   tres   ámbitos    que   promove directamente: o  PS-1, o  PS-5 e o  PS-6. Nesta  contía  está  incluído  o  custo  do  solo adquirido no seu día na ETEA, asícomo as obras rematadas  xa desde 2015 na área de usos recreativos  (PS-5).

Así mesmo,  a previsión é que o Goberno  galego invista  en total ao redor de 10 millóns de  euros  no  ámbito   destinado   a  vías,  espazos  de  uso  libre   e  infraestruturas  de conexión,  tantointeriores como exteriores  –o PS-1-, e uns 27 millóns de euros na área reservada aodesenvolvemento de usos complementarios como a futura  residencia  de maiores –o PS-6-.